بانک ملی

شماره حساب:  

شماره کارت: ۶۰۲۱ ۸۹۵۵ ۶۰۳۷ ۹۹۱۴

شماره شبا :

(به نام آقای محمد رفیعی)


بانک صادرات

شماره حساب: ۸۷۰۰۷ ۱۳۵۲۱ ۰۲۰

شماره کارت: ۸۸۹۶ ۹۳۷۸ ۶۰۳۷ ۶۹۱۵

شماره شبا : IR 400 19 000 000 020 135 21 87 007

(به نام آقای محمد رفیعی)

 

بانک ملت

شماره حساب: ۶۶ ۵۲ ۱۰۰ ۴۲۰

شماره کارت: ۲۹۶۹ ۸۷۵۸ ۳۳۷۰ ۶۱۰۴

شماره شبا : IR 45 0120 0000 0000 4201 0052 66

(به نام آقای محمد رفیعی)