واحد های اجرایی کتاب باماک در تمام ساعات کاری

آماده پاسخگویی به شما می باشند

واحد اجرایی محصولات :                        ۵۱ ۷۰ ۹۱ ۸۸

واحد اجرایی وب سایت :                        ۹۲ ۲۱ ۹۱ ۸۸

واحد اجرایی نــرم افــزار :                      ۹۵ ۲۱ ۹۱ ۸۸

واحد فرهنگی – ورزشی :                      ۱۴ ۲۱ ۹۱ ۸۸

واحد حراست و رسیدگی به شکایات:      ۷۹ ۲۱ ۹۱ ۸۸

مــرکـــز پـیامـک آنــلاین :                             ۱۰۰۰۸۷۶

پشتیـبـانــی ۲۴ سـاعته :                 ۸۰۲ ۴۶ ۸۶ ۰۹۱۹