مشترک گرمی :
مجموعه کتاب باماک پیشرفت خود را در حمایت های شما و انتقادهای شما می داند.
کلیه همکاران کتاب باماک در سراسر کشور عزم خود را جزم کرده اند تا خدمت رسانی شایسته ای صورت گیرد
در این راه مسلما کاستی هایی خواهد بود که امید است با ما درمیان بگذارید
کلیه مدیران ارشد کتاب باماک بی صبرانه آماده شنیدن انتقادات و یشنهادات و حتی شکایات شما هستند.

 

نام و نام خانوادگی :
آدرس پست الکترونیک :
شماره تلفن :
موبایل :
پیشنهادات - شکایات :