بانک اطلاعات انفورماتیک کشور (کتاب باماک) در راستای فعالیت های فرهنگی – ورزشی به حمایت های معنوی – فرهنگی نیز پرداخته است .

مدیران ارشد ، مدیران اجرایی و کارکنان کتاب باماک  اعتقاد دارند حضور و شرکت در فعالیت های فرهنگی – ورزشی باعث تحرک و نشاط در خانواده کاری و در نتیجه جامعه می گردد .

بانک اطلاعات انفورماتیک کشور حمایت های ورزشی خود را از ورزشکاران و قهرمانان ملی در مسابقات مختلف بین المللی اعلام داشته و دوش به دوش قهرمانان حضوری پر رنگ دارد .