حضور کتاب باماک در همایش فرصت های سرمایه گذاری . کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۴-۲  مرداد ماه سال ۱۳۹۵