مناقصه:استعلام خرید سیستم کولینگ

کارفرما :شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

توضیحات خریدار:پیشنهاد دهنده موظف است ضمن درج جمع کل قیمت مطابق با فرم استعلام پیوست در سامانه نسبت به تکمیل پیشنهاد قیمت پیوست. اسکن و ارسال آن از طریق مدارک پیوستی اقدام نماید.در صورت عدم پیوست پیشنهاد قیمت درمدارک پیوستی پیشنهاد آن شرکت مردود اعلام می گردد.

تعداد مورد نیاز:۷ عدد

تاریخ نیاز به کالا:۹۶٫۰۳٫۱۲ ساعت ۱۲:۰۰

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن  ۸۸۹۱۲۱۱۴   تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت اطلاعیه های مناقصه ها،آدرس ایمیل خود را به آدرس   Ketabebamak@yahoo.com و یا به شماره ۱۰۰۰۸۷۶ sms  نمایید

روابط عمومی دولتی کتاب باماک